Disclaimer

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Een exemplaar van deze voorwaarden sturen wij met iedere offerte en/of overeenkomst mee.  Indien gewenst sturen wij u ook op uw verzoek kosteloos een exemplaar toe.

De informatie, verzonden in of met dit emailbericht, is afkomstig van OneSolution Informatisering, is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien dit emailbericht niet goed is ontvangen, wordt de ontvanger vriendelijk verzocht per email of telefoon contact op te nemen met de verzender van dit bericht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. OneSolution Informatisering staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden emailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan, noch voor de juistheid van de inhoud daarvan. In geen geval is OneSolution Informatisering aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op dit emailbericht. Op alle activiteiten en offertes van OneSolution Informatisering en alle overeenkomsten waarbij zij direct danwel indirect partij is zijn bij uitsluiting van toepassing haar Algemene Voorwaarden. Een afschrift daarvan wordt op eerste aanvraag kosteloos toegezonden.

The information contained in or with this email, originating from OneSolution Informatisering, is confidential and intended solely for the addressee. If this email has been received in error the receiver is kindly asked to contact the sender via email or telephone. Revelation, reproduction, distribution and/or forwarding of the information contained to third parties is not permitted. OneSolution Informatisering is not responsible for the correct and complete transference of the content of any transmitted email, nor for the timely reception thereof, nor for the correctness of the content. In no case is OneSolution Informatisering liable for any damage, in any form, which may arise as a direct or indirect consequence of acting and/or neglecting and/or deciding anything based wholly or partly on this email. On all activities and offers of OneSolution Informatisering, and in all agreements of which they are directly or indirectly a party, the General Terms and Conditions apply, even if not included. A copy of these Terms and Conditions will be send to you free of charge on request.